Termes i condicions

TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ADMISSIÓ I PER A LA UTILITZACIÓ D’ENTRADES

1. Àmbit d’aplicació:

La utilització d’una entrada (l’“Entrada”) per accedir al PONT TIBETÀ CANILLO (PT) i/o al MIRADOR ROC DEL QUER (MRQ), propietats del Comú de Canillo (el “Propietari”) amb domicili a la Plaça Carlemany, AD100, Canillo, i les condicions d’admissió a les Activitats del PT i del MRQ (les “Activitats”), estaran subjectes als següents termes i condicions generals (els “Termes i Condicions Generals”) que estableix el Propietari.

2. Acceptació dels Termes i condicions generals:

Tota persona que compri, posseeixi i/o utilitzi una Entrada (el “Titular de l’Entrada”):

  1. Queda obligada a haver llegit, entès i acceptat aquests Termes i Condicions Generals, i els accepta de manera íntegra i irrevocable.

  2. Declara que té capacitat suficient per assumir el punt anterior; en cas de ser menor d’edat, declara que la té el seu representant legal o l’adult que l’acompanya.

  3. Assumeix totes les obligacions que es disposen aquí i s’obliga al compliment, en tot moment, de les instruccions proporcionades en les webs, els cartells d’informació i manual d’explotació i també de les que proporcioni el personal assignat pel Comú de Canillo a la gestió del PT i del MRQ.

  4. Assumeix que l’incompliment de qualsevol de les disposicions d’aquests Termes i Condicions Generals donarà dret al Propietari a cancel·lar automàticament l’Entrada, i en conseqüència a negar l’accés al PT i al MRQ al qui la porti.

Alguns apartats d’aquests Termes i condicions generals es reproduiran de manera breu a les entrades.

3. Especificitats de l’Entrada:

El Propietari emetrà tres categories d’Entrada: PONT TIBETA CANILLO; MIRADOR ROC DEL QUER; PAQUET PONT TIBETA CANILLO+MIRADOR ROC DEL QUER. En aquests Termes i Condicions Generals, si no es fa cap precisió, el terme “Entrada” fa referència a qualsevol de les tres categories d’entrades (conjunta o individualment).

Tota Entrada és personal i intransferible, i dona accés únicament a les activitats que s’indiquen en l’Entrada.

Tots els menors d’edat hauran de disposar d’una Entrada per accedir als llocs i anar acompanyats d’un adult amb Entrada.

Per raons de seguretat, és obligatori que els menors de 12 anys vagin acompanyats de mínim un adult.

Queda terminantment prohibit vendre, posar a la venda, subhastar, revendre, cedir o donar, sota qualsevol títol o circumstància, una Entrada sense el consentiment formal del Propietari.

El Propietari no garanteix l’autenticitat de l’Entrada si no s’ha adquirit o obtingut a través dels punts de venda o distribució oficials.

Un cop emesa l’Entrada, no se n’admeten canvis ni devolucions.

El Titular de l’Entrada ha de conservar-la durant tota la durada de la visita a les activitats per motius de verificació.

El Propietari es reserva el dret d’alterar o modificar els horaris d’obertura i tancament del PT i del MRQ o de la línia d’autobusos per arribar-hi; qualsevol reclamació en relació amb aquesta qüestió s’haurà de formalitzar davant el Propietari, amb la presentació de l’Entrada.

4. Accés a les Activitats i seguretat:

Quan accedeixi a les Activitats, al Titular de l’Entrada se li podrà requerir que mostri el seu document d’identitat i exigir les mesures de qualsevol tipus (sanitàries, de seguretat, etc…) que determini la legalitat vigent en cada moment i aquelles que es considerin adients.. En qualsevol cas, el Propietari es reserva el dret d’admissió.

Queda estrictament prohibit accedir amb vehicles motoritzats, bicicletes o altres vehicles de mobilitat personal al PT i al MRQ.

Està prohibit llençar objectes a les zones del PT i del MRQ. Concretament queda estrictament prohibit llençar objectes des del PT i des del MRQ.

No està permès fumar ni encendre foc en tota la visita al PT i al MRQ.

L’accés a l’activitat del PT amb animals està prohibit, L’accés a l’activitat del MRQ amb animals està prohibit llevat dels gossos pigall.

Per motius de seguretat, els cotxets, les cadires de passeig de nadons i nens, i les cadires de rodes no podran accedir al PT donat que aquest no està adaptat i podrien obstruir el pas en cas d’evacuació.

No es permetrà l’accés a les activitats amb cap objecte considerat inadequat i/o perillós per la Propietat.

Queda estrictament prohibit enfilar-se a les baranes, als cables i repenjar-se a les relligues del PT o a qualsevol altre element de la instal·lació.

No estarà permès lligar cap element aliè a la estructura del PT. En cas que es faci, el Propietari procedirà a treure-les i en pot derivar una sanció.

Les persones amb por a les alçades, vertigen, sensació de mareig, desmais o qualsevol altra patologia incompatible amb l’activitat han d’evitar creuar el PT i accedir al MRQ.

El Titular de l’Entrada és responsable de vetllar, durant la visita a les activitats, per la seva seguretat personal i la de menors d’edat o altres persones sense capacitat legal d’obrar, o amb capacitat limitada, que utilitzin Entrades de les quals sigui responsable el Titular de l’Entrada; també accepta tots els riscos o perills que ell mateix o aquestes persones poguessin córrer o experimentar per l’assistència a les activitats del PT i MRQ, i renuncia a qualsevol tipus de demanda contra la Propietat relacionada amb aquests riscos i perills.

5. Entrades perdudes, robades o malmeses:

La Propietat no restituirà cap Entrada, independentment del motiu de la sol·licitud de restitució, ja sigui la pèrdua o el robatori de l’Entrada i salvat l’exposat al punt 6è següent.

L’Entrada només serà vàlida si està sencera i en bones condicions, sense indicis d’haver estat esmenada o falsificada. El fet d’alterar o malmetre l’Entrada pot suposar la denegació de l’accés a les Activitats.

Per raons de seguretat, la Propietat no està obligada a expedir duplicats de l’Entrada, ja que els duplicats podrien donar accés a les activitats a més usuaris dels que les activitats puguin acollir en condicions òptimes de seguretat.

6. Cancel·lació de les Activitats:

En cas de cancel·lació de les Activitats per qualsevol motiu, únicament tenen dret a la devolució de l’import els posseïdors d’una Entrada de pagament. La reclamació s’ha de fer arribar a l’establiment on s’hagi adquirit l’Entrada, segons les condicions establertes en el moment de la venda; caldrà presentar l’Entrada. L’Entrada a les Activitats que hagin estat cancel·lades no podrà bescanviar-se per la d’un altre dia.

Les condicions climatològiques adverses no donen dret a la devolució de l’import de l’Entrada excepte si l’activitat ha estat oficialment suspesa per motius de seguretat.

7. Drets d’imatge, propietat intel·lectual i prohibicions relatives a la publicitat no autoritzada i altres activitats de màrqueting:

El Titular de l’Entrada no podrà utilitzar les entrades amb finalitats comercials, com ara promocions o activitats publicitàries, ni usar-les com a premi o recompensa en concursos, loteries o programes d’incentius, llevat que la Propietat

ho autoritzi expressament. L’incompliment d’aquesta prohibició donarà dret a la Propietat a reclamar els danys i perjudicis causats.

D’acord amb la legislació vigent, la Propietat podrà captar i publicar imatges de les activitats i de les persones que hi assisteixin amb la finalitat d’informar sobre les activitats als canals de comunicació que empra habitualment.

8. Servei de consigna i d’objectes perduts:

Les Activitats no disposen d’un servei de consigna.
La Propietat no es fa responsable dels objectes que es deixin en qualsevol lloc on es fan les Activitats.

Qualsevol objecte trobat a les Activitats que no hagi estat reclamat en el termini de 48 hores s’entendrà com a abandonat i podrà ser destruït per la Propietat.

9. Accés a les Activitats de persones amb mobilitat reduïda:

L’accés a les Activitats no està adaptat a persones amb mobilitat reduïda. Són zones de muntanya on hi ha obstacles no salvables per a persones amb mobilitat reduïda.

10. Política de privacitat. Dades personals:

De conformitat amb Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals, s’informa a l’usuari (Usuari), com a persona que facilita les seves dades personals (Dades Personals) que aquestes passaran a formar part del fitxer responsabilitat del Comú de Canillo, registrat a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, el qual serà tractat d’acord amb la normativa en la matèria. Les dades s’utilitzaran per comunicar-li qualsevol iniciativa amb finalitat promocional i publicitària de les activitats turístiques de Canillo (esdeveniments i activitats esportives, culturals i d’oci, entre d’altres) mitjançant qualsevol canal d’informació, d’acord amb l’acceptació expressa manifestada en el moment de la recollida de les dades. L’Usuari és responsable de la veracitat de les dades facilitades i de comunicar-ne qualsevol modificació; per tant, el Comú de Canillo queda exempt de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.

Com a usuaris, podeu exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, reclamació, portabilitat, limitació, supressió i oblit amb relació a les vostres dades. Aquests drets els pot exercir l’usuari enviant una sol·licitud a l’adreça electrònica dpd@canillo.ad o per correu postal a Comú de Canillo (Plaça Carlemany, AD100 Canillo); cal incloure el nom i els cognoms, un domicili als efectes de notificacions, una fotocòpia del document nacional d’identitat o del passaport i el contingut concret del dret que es vol exercir.

Per obtenir més informació sobre la política de privacitat consulteu https://www.ponttibetacanillo.com

11. Legislació aplicable:

Qualsevol controvèrsia o disputa relacionada amb qualsevol dels drets i obligacions que es deriven d’aquests Termes i condicions generals es resoldrà de conformitat amb la llei andorrana i davant la jurisdicció exclusiva dels tribunals del Principat d’Andorra.