Avís legal

AVIS LEGAL

Aquest avís legal recull les condicions generals que regulen l’accés i l’ús del portal www.ponttibetacanillo.com, d’ara endavant «el Portal», del qual és titular i propietari el Comú de Canillo, amb NRT D-061550-U, radicat a la plaça Carlemany de Canillo, AD100. L’accés al Portal és gratuït i la seva visualització no requereix cap registre ni subscripció previs. A través del Portal es facilita informació sobre el Pont Tibetà de Canillo i el Mirador del Roc del Quer .

Responsabilitats

El Comú de Canillo no es responsabilitza dels danys i perjudicis produïts o que es puguin produir, de cap naturalesa, que es derivin de l’ús de la informació, del contingut del Portal i dels programes que incorpora, i que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu i no limitatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del Portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

La informació continguda al Portal és la vigent en la data de l’última actualització, i el Comú de Canillo no garanteix l’absència d’errors en l’accés al Portal ni en el contingut, però adoptarà les mesures pertinents per evitar-los, corregir-los o actualitzar-los tan aviat com es detectin. El Comú de Canillo es reserva el dret de modificar i actualitzar la informació del Portal, la seva presentació i configuració i les condicions d’accés sense necessitat de previ avís i en qualsevol moment. Així mateix, el Comú de Canillo es reserva el dret de modificar o ometre totalment o parcial els continguts del Portal i restringir-ne l’accés. En cas que s’hagin de realitzar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, el Comú de Canillo es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís, l’accés al Portal, així com el dret de prestació o cancel·lació dels serveis, sense perjudici de procurar posar-ho en coneixement dels usuaris, sempre que les circumstàncies ho permetin. L’ús d’aquest Portal i la informació que s’hi facilita són responsabilitat de l’usuari. Cap tercer podrà establir una relació de framing entre les seves pàgines web i el Portal. Així mateix, el Comú de Canillo no es responsabilitza del contingut de tercers al qual es pugui accedir mitjançant els enllaços continguts al Portal.

L’usuari és responsable del compliment de les lleis i dels reglaments en vigor i de les regles aplicables a l’ús que es realitzi dels productes i de les aplicacions. Tanmateix, es prohibeix l’ús del Portal contrari a la bona fe, en particular i de manera no exhaustiva: la utilització contrària a la normativa andorrana o que infringeixi els drets de tercers; la publicació o transmissió de qualsevol contingut que resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori; alterar o intervenir per mitjans fraudulents pàgines web personals, correus electrònics o sistemes d’altres usuaris o tercers sense la seva autorització; els cracks, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri els drets de la propietat intel·lectual de tercers; la recollida o la utilització de dades personals d’altres usuaris sense el seu consentiment exprés o que contravingui les disposicions de la Llei 29/2021, del 28 d’octubre, qualificada de protecció de dades personals.; la utilització del servidor de correu, el domini i les adreces electròniques amb finalitats de correu no desitjat, bombardeig de correu, suplantació d’identitat, frau sota custòdia de tercers, Scam 419, pharming, difusió de virus (troians, etc.) o qualsevol altre tipus d’activitat realitzada amb ànim fraudulent o delictiu. Es prohibeix expressament accedir, modificar, visualitzar la configuració, l’estructura i els fitxers dels servidors del Portal. Davant qualsevol problema que es pogués produir als servidors i sistemes de seguretat del Portal com a conseqüència directa d’una actuació negligent de l’usuari, aquest respondrà per la responsabilitat civil i penal que correspongui. L’usuari respectarà els estàndards tècnics disposats pel Portal en l’administració i el desenvolupament dels productes utilitzats de manera que no es produeixi un ús abusiu que retardi els servidors i perjudiqui la prestació dels productes o drets d’altres usuaris.

Propietat Intel·lectual sobre els continguts

Tots els elements que apareixen al Portal, sense limitació (fotografies, música, sons, animacions, programari, textos, nom del domini, marques, informació i contingut recopilats de tot el web, etc), així com l’estructura, el disseny gràfic i el codi font, són propietat del Comú de Canillo o, si escau, de tercers que li han cedit els corresponents drets d’ús, i que l’usuari d’aquest lloc web ha de respectar, i que per tant estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual.

No es podran realitzar actes totals o parcials de reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució, difusió, transformació, compilació, modificació, distribució o comunicació públiques del Portal sense el consentiment previ i per escrit del Comú de Canillo.

L’accés per part de l’usuari als continguts i als serveis del Portal no implica cap dret pel que fa a la seva transmissió, cessió, utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació públiques, objecte de propietat intel·lectual, sense la prèvia autorització expressa atorgada específicament a aquest efecte per part del Comú de Canillo o del tercer titular dels drets, si escau.

Els usuaris del Portal només podran realitzar un ús privat i personal dels seus continguts, és a dir, només tindran dret a visualitzar i realitzar còpies dels continguts per al seu ús personal i exclusiu i hauran d’aplicar aquests drets sobre la base dels principis de bona fe i la normativa vigent. Es prohibeix absolutament usar el Portal o qualsevol dels seus elements amb finalitats comercials o il·lícites.

La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquest Portal, així com els perjudicis ocasionats en els drets de propietat intel·lectual, poden donar lloc a l’exercici de les accions legals pertinents i, si escau, a les responsabilitats derivades d’aquest exercici.

Compromisos

El Comú de Canillo es compromet a no realitzar publicitat enganyosa. En aquest sentit, no es consideraran publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que es puguin trobar al contingut de les diferents seccions del Portal a causa del manteniment o de l’actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda en aquestes seccions del Portal. Com a conseqüència del que s’esmenta en aquest apartat, el Comú de Canillo es compromet a corregir aquesta situació tan aviat com tingui constància dels errors indicats.

Acceptació

L’ús del Portal implica l’expressa i plena acceptació d’aquestes condicions generals i de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal en la versió publicada en el moment en què l’usuari accedeix a aquest avís.

En conseqüència, es recomana que l’usuari llegeixi aquest avís legal cada vegada que accedeixi al Portal, atès que es poden produir modificacions en les condicions generals, sense perjudici de les condicions particulars que es puguin aplicar a determinats serveis concrets del Portal.

Les presents condicions d’accés i ús queden subjectes a la legislació andorrana i a la competència exclusiva dels tribunals andorrans.